مدیریت آزمایشها
avatar

نام زیر گروه: مکانیک

عنوان: اصطحکاک

avatar

نام زیر گروه: مکانیک

عنوان: آونگ

avatar

نام زیر گروه: مکانیک

عنوان: پارك اسكيت

avatar

نام زیر گروه: مکانیک

عنوان: پرتابه

avatar

نام زیر گروه: مکانیک

عنوان: جرم و فنر

avatar

نام زیر گروه: مکانیک

عنوان: قانون گشتاور

avatar

نام زیر گروه: مکانیک

عنوان: گرانش

avatar

نام زیر گروه: مکانیک

عنوان: گرانش و مدار

avatar

نام زیر گروه: مکانیک

عنوان: نيرو و حركت

avatar

نام زیر گروه: مکانیک

عنوان: پخش گاز

avatar

نام زیر گروه: مکانیک

عنوان: آزمایشگاه نیروی گرانش

avatar

نام زیر گروه: مکانیک

عنوان: تحت فشار

avatar

نام زیر گروه: مکانیک

عنوان: گرانش و مدار

avatar

نام زیر گروه: مکانیک

عنوان: موج در ريسمان